Master in de wet van de zee

Algemeen

Beschrijving van opleiding

De oceanen beslaan meer dan 70 procent van het aardoppervlak. Mensen zijn voor hun leven, werk, voedsel, reizen en menselijke gezondheid afhankelijk van de oceanen. De oceaan is 's werelds grootste reservoir van biodiversiteit, inclusief zeezoogdieren, vissen, schaaldieren, weekdieren en talloze andere soorten.

De LL.M. programma heeft tot doel de traditionele benadering van het recht van de zee te verbreden van jurisdictiekwesties tot substantiële wetgeving zoals instandhouding en duurzaam gebruik van biologische hulpbronnen en bescherming van de biodiversiteit en het milieu. Hoewel het studieprogramma een duidelijk globaal profiel heeft, heeft het ook een duidelijke Arctische dimensie. Een groot deel van het noordpoolgebied bestaat uit zeegebieden. De wereldwijde klimaatverandering zal deze gebieden in toenemende mate onderwerpen aan verschillende toepassingen, zoals navigatie, olie- en gaswinning, visserij en onderzoek. De Arctische regio's bieden unieke kansen voor het bestuderen van zowel mondiale als regionale juridische benaderingen om het mariene milieu te beschermen en te behouden.

Programma beschrijving

 • Duur: 3 semesters
 • Credits (ECTS): 90
 • Toelatingseisen: Bachelor in de rechten of politieke wetenschappen + motivatiebrief
 • Graadnaam: Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea
 • Toepassingscode:
  • Noorse en Noordse aanvragers: 7001
  • Internationale aanvragers: 2033

Het programma zal door middel van zijn cursussen en masterproef de studenten een brede introductie en kennis geven van het recht van de zee, inclusief de ontwikkeling ervan en de politieke en institutionele aspecten. Studenten van het programma krijgen les van juridische experts van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en JCLOS, evenals andere instellingen, zoals intergouvernementele organisaties, internationale tribunalen, academici en praktijkmensen. Het onderwijs omvat lezingen, probleemgebaseerde seminars, schrijfcursussen, pleitbezorgingservaringen en excursies naar relevante instellingen, waar bij alle activiteiten studenten actieve deelnemers zijn.

Het programma is intensief met een structuur van drie semesters over één kalenderjaar, beginnend in augustus. Het herfstsemester bestaat uit twee inleidende cursussen over het recht van de zee en de politiek van het recht van de zee. Het voorjaarssemester richt zich op meer specifieke onderwerpen over het noordpoolgebied en de bescherming van het mariene milieu. In het derde semester kiezen studenten hun eigen onderwerp voor een individueel onderzoeksproject, dat in de zomer wordt afgerond.

Programma overzicht:

Eerste semester

 • JUR-3050 Algemene wet op de zee

De cursus biedt een algemene inleiding tot het zeerecht, dat wil zeggen de regels en principes van internationaal publiek recht die betrekking hebben op de zeegebieden.

 • JUR-3054 Algemene wet van de zee II

De cursus is gebaseerd op JUR-3050 en gaat dieper in op de geselecteerde onderwerpen.

Tweede semester

 • JUR-3052 Bescherming van het mariene milieu door internationale wetgeving

De cursus richt zich op de internationale wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu tegen de nadelige effecten van verschillende menselijke toepassingen en het duurzaam gebruik van mariene hulpbronnen.

 • JUR-3053 Wet van de zee en de Noordpool

De cursus richt zich op het recht van de zee en Arctische kwesties. De algemene wet van de zee is van toepassing op de mariene gebieden van het noordpoolgebied. Maar tegelijkertijd heeft de regio speciale eigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden. In deze cursus zullen de studenten de kennis die ze hebben opgedaan tijdens de vorige cursussen over Arctische kwesties moeten toepassen. In het algemeen heeft de cursus daarom het karakter van casestudy's, met speciale nadruk op het noordpoolgebied.

Derde semester

 • JUR-3910 Masterproef in Law of the Sea

Het bestaat uit een verplichte scriptie aan de hand van thema's en vragen uit het Zeerecht. De studenten krijgen individuele begeleiding. De scriptie moet minimaal 37 pagina's en maximaal 55 pagina's lang zijn, met opmaak in overeenstemming met het Reglement voor het Zeerecht-programma, sectie 14. Het thema van de scriptie heeft een juridisch of semi-legaal karakter en kan perspectieven omvatten zoals rechtstheorie, rechtsgeschiedenis. Het proefschrift moet bestaan uit onafhankelijke analyses van het thema en de beschikbare juridische bronnen. De scriptie biedt de student een grondige studie van een bepaald onderwerp. De besprekingen van het proefschrift moeten transparant en zo volledig mogelijk zijn. De verwijzingen naar de bronnen zijn nauwkeurig en verifieerbaar.

Leerresultaten

De kandidaten zullen tijdens het LL.M-programma kennis, vaardigheden en algemene competentie verwerven die hen in staat stellen functies te bekleden die zich bezighouden met het recht van de zee. Zij zijn in staat juridische vraagstukken te identificeren en te analyseren en zich op onafhankelijke en kritische wijze te verhouden tot het rechtssysteem.

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten de kandidaten de volgende kwalificaties verwerven en ontwikkelen:

Kennis:

Een LL.M. kandidaat in het recht van de zee moet beschikken over:

 • Gevorderde kennis van de centrale onderwerpen van het zeerecht;
 • Gespecialiseerde kennis van andere onderwerpen van het zeerecht;
 • Kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Vaardigheden:

Een LL.M. kandidaat in het zeerecht zal in staat zijn om:

 • op een methodologische en ethisch verantwoorde manier vragen van theoretische en praktische aard identificeren en analyseren;
 • de relevante rechtsbronnen onafhankelijk en kritisch toepassen;
 • identificeer de beperkingen van de bestaande wetgeving en bespreek de noodzaak van wijzigingen;
 • zelfstandig beperkt onderzoekswerk verrichten onder toezicht in overeenstemming met normen van onderzoeksethiek;
 • uitgebreide en complexe informatie organiseren en toepassen, inclusief het identificeren van hoofd- en deelonderzoeksvragen;
 • communiceren in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, juridische motivering op een duidelijke en precieze manier;
 • op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen binnen het zeerecht en om zijn / haar kwalificaties verder te ontwikkelen.

De kandidaat zal in staat zijn om de kennis en vaardigheden individueel en in samenwerking met anderen toe te passen en taken binnen een bepaald tijdsbestek af te ronden.

Algemene competentie:

Na het behalen van het programma kan de student:

 • de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan op het gebied van het zeerecht individueel en in samenwerking met anderen toepassen;
 • de redenering op het gebied van het zeerecht op een duidelijke en nauwkeurige manier mondeling en schriftelijk communiceren aan de academische gemeenschap en het publiek;
 • kennis en vaardigheden die zijn verworven op het gebied van het zeerecht toepassen op andere gebieden van het internationaal recht, en voor alle taken en projecten waar relevant;
 • identificeren en reflecteren over ethische dilemma's die zich met name op het gebied van het Zeerecht kunnen voordoen en deze op een verantwoorde manier aanpakken;
 • de kennis en vaardigheden die op het gebied van het zeerecht zijn verworven, toepassen om taken binnen een bepaald tijdsbestek uit te voeren.

Job prospectieven

Het programma kwalificeert studenten voor banen op zowel nationaal als internationaal niveau, binnen de Verenigde Naties en hun gespecialiseerde agentschappen, in de nationale diplomatieke dienst, evenals in het openbaar bestuur en de industrie en de handel. Verder zijn onze studenten geselecteerd voor stages bij vooraanstaande internationale instellingen, zoals de United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (DOALOS) en International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Studenten kunnen ook gekwalificeerd zijn om carrière te maken binnen de academische wereld als doctoraatsstudenten binnen het recht van de zee of andere onderzoeksgebieden.

Programmastructuur

Termijn 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng
Eerste semester (herfst)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 sp.)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 sp.)
Tweede semester (lente)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 sp.)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 sp.)
Derde semester (zomer)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 sp.)

Lesgeven en beoordelen

Het onderwijs, de opdrachten en de examens weerspiegelen de verschillende soorten taken waarmee de studenten in hun toekomstige professionele loopbaan te maken zullen krijgen. Het doel is te bereiken door de actieve deelname van de studenten tijdens de cursussen; door middel van studie, discussies en papers. Hoorcolleges zorgen voor de introductie van de thema's, terwijl probleemgebaseerde seminars het meeste uit het onderwijs halen, waarbij studenten en docenten juridische kwesties identificeren en bespreken. Studenten worden ook aangemoedigd om tijdens de cursussen papers in te leveren om hun kennis van onderwerpen en analytische vaardigheden te ontwikkelen.

Tijdens het schrijven van de masterproef hebben de studenten recht op begeleiding cf. het reglement van het Zeerecht programma afdeling 18.

De studenten worden tijdens en aan het einde van de studie beoordeeld. De beoordelingsvormen omvatten werkvereisten, schriftelijke schoolexamens van zes uur, een thuisexamen gevolgd door een mondeling examen en aan het einde van de studie moet elke student een masterproef schrijven. De examens en scriptie worden beoordeeld als AF, met F als niet geslaagd. Studenten die niet slagen of andere gegronde redenen voor afwezigheid hebben, kunnen examens herhalen, cf. Regels voor examens aan de Universiteit van Tromsø Secties 21 en 22.

Zie de individuele cursusbeschrijvingen op de UiT-website voor meer informatie over werkvereisten, examenvorm en evaluatiecriteria.

Laatst bijgewerkt op nov 2020

Over de school

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Lees Minder
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Meer Minder