LLM in handelsrecht

Algemeen

Beschrijving van opleiding

Veel grote zakelijke en commerciële transacties vinden plaats in Johannesburg, het economische centrum van Zuid-Afrika. De UJ-rechtenfaculteit is dus goed geplaatst om een zeer relevante LLM in het handelsrecht aan te bieden, die studenten trekt van toonaangevende commerciële bedrijven. Het betrokken team van docenten combineert intellectueel leiderschap en geavanceerd praktisch inzicht dat tot uiting komt in hun onderwijs.

De master handelsrecht is een flexibele kwalificatie die een ruime keuze aan modules mogelijk maakt die kunnen worden gecombineerd op basis van de interesses en focus van elke student. Het kan worden voltooid in een jaar voor voltijdstudenten en meer dan twee jaar voor deeltijdstudenten.

Deze kwalificatie bestaat uit een kleine proefschrift over een handelsrechtelijk onderwerp, samen met drie aangeleerde modules gekozen uit de volgende:

(i) Bankrecht (eerste semester)

De module Bankrecht is bedoeld om studenten specialistische kennis te bieden met betrekking tot aspecten van het recht die zeer relevant zijn in de banksector. De module onderzoekt de essentie van centrale concepten zoals "bankieren", "geld" en "betaling"; geeft een kort overzicht van de belangrijkste bepalingen van de Bankenwet (de cursus heeft een duidelijke privaatrechtelijke oriëntatie); onderzoekt in meer detail de rol van banken als intermediair bij betaling in verschillende betaalinstrumenten, waaronder overschrijvingen, creditcards en incasso's; onderzoekt op dezelfde manier de rol van banken als borg in zowel bijkomende als onafhankelijke garanties en behandelt verschillende gevallen van bankaansprakelijkheid die voortvloeien uit contractbreuk, delict of ongepaste verrijking. Deze module wordt gepresenteerd door professor Charl Hugo.

(ii) Vennootschapsrecht (eerste semester)

Deze module behandelt in wezen problematische aspecten van de rechtspersoonlijkheid: de aard van rechtspersoonlijkheid en het doorboren van de bedrijfssluier; bedrijfscapaciteit; strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen; maatschappelijk verantwoord ondernemen; ondernemingsbestuur; plichten en aansprakelijkheid van bestuurders; bescherming van aandeelhouders; bescherming van schuldeisers; bedrijfsgroepen en bedrijven en de grondwet. Specifieke aspecten van het Zuid-Afrikaanse vennootschapsrecht worden tegen een conceptuele of theoretische basis bekeken. Deze module wordt gepresenteerd door professor Kathleen van der Linde.

(iii) Corporate Finance Law (tweede semester 2018)

In deze module ligt de nadruk op juridische aspecten van schuld- en aandelenfinanciering en kapitaalstructuur. Behalve dat het een essentieel onderdeel is van grote bedrijfstransacties, blijft bedrijfsfinanciering relevant in zelfs de kleinste onderneming waar controle en kapitaalstructuur onderling afhankelijk zijn. De principes van aandelenkapitaal, toegestane aandelen, vergoeding voor aandelen en de uitgifte van aandelen worden doorkruist. Uitkeringen, inclusief inkoop van eigen aandelen, worden in detail bekeken, samen met financiële hulp. Aspecten van schuldfinanciering komen aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het internationale debat over juridisch kapitaal en over geselecteerde aspecten van corporate governance van bedrijfsfinanciering. Deze module wordt gepresenteerd door professor Kathleen van der Linde.

(iv) Insolventierecht voor ondernemingen (tweede semester)

De wereldwijde financiële crisis heeft de belangstelling vergroot en heeft geleid tot een toename van de roep om efficiëntie met betrekking tot insolventieprocedures. Als gevolg hiervan is er momenteel een grote vraag naar advocaten met expertise in bedrijfsherstructurering en insolventierecht. De nadruk van deze module ligt voornamelijk op insolventie van ondernemingen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de alternatieven van bedrijfsredding en liquidatie, zowel wat betreft de formele wet als de onderliggende beginselen en beleidsmaatregelen. De module houdt ook rekening met grensoverschrijdende problemen die zich voordoen wanneer de activa en passiva van een bedrijf zich in meerdere rechtsgebieden bevinden. Deze module wordt gepresenteerd door professor Juanitta Calitz en verschillende gastdocenten.

(v) Kredietrecht (eerste semester)

De module Kredietwetgeving richt zich op de Nationale Kredietwet, maar de inhoud van de cursus is hiertoe niet beperkt. Bepaalde common law-doctrines en basis- en toegepaste beginselen van het verbintenissenrecht maken ook deel uit van het curriculum. De module omvat een verscheidenheid aan contracten, zoals gewone geldleningen, hypotheekovereenkomsten, verkoop op afbetaling en lease van roerende goederen, beveiligde transacties, borgstellingen, incidentele kredietovereenkomsten en andere voor zover deze worden gereguleerd door de National Credit Act. De Nationale Kredietwet beschermt consumenten op vele manieren, onder meer door de inhoud van contracten voor te schrijven, door regels vast te stellen voor de handhaving van contracten en door mechanismen te bieden voor consumenten met een overmatige schuldenlast om als zodanig te worden verklaard en hun schulden te herschikken . De National Credit Act is een van de belangrijkste stukken wetgeving in Zuid-Afrika en heeft geleid tot een groot aantal rechtszaken en commentaren van schrijvers.

(vi) Algemene beginselen en individueel arbeidsrecht (eerste semester)

Deze module onderzoekt algemene principes van het arbeidsrecht en evalueert de rol en relevantie van de arbeidsovereenkomst voor de hedendaagse arbeidsrelatie. De rechten en plichten van werkgever en werknemer en de beëindiging van de arbeidsrelatie worden kritisch beoordeeld. Aspecten van sociale zekerheid die van invloed zijn op werknemers worden ook in overweging genomen.

(vii) Intellectueel eigendomsrecht (eerste semester)

Deze module behandelt onder meer verschillende aspecten van goodwill, inclusief in extraterritoriale zin, waarbij buitenlandse merken worden overgenomen door lokale bedrijven, en ook resterende goodwill; de interactie tussen gewoon en wettelijk recht, inclusief de controversiële kwestie van het recht om een merk te gebruiken; de registreerbaarheid van merken, met name de vrijheid om een merk te kiezen, en de impact van grondwettelijke rechten, evenals aanstootgevende merken; de functies van een merk, met name in zaken waarbij bekende sportteams en sportgoederen betrokken zijn; verdunning, waaronder de kwestie van raciale of seksuele of drugsgerelateerde parodieën, en de impact van de grondwet; gelijktijdig en voorafgaand gebruik van een merk; eigendom van auteursrechten op muziek, inclusief het gezamenlijk maken van muziekwerken; beperkingen op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder vergelijkende reclame, aanpassing van muzikale teksten - bijvoorbeeld klassieke liefdesballades omgezet in rapversies - en of dat neerkomt op redelijk gebruik; en aspecten van IP en internet. De cursus wordt gepresenteerd door professor Wim Alberts.

(viii) Internationaal handelsrecht A (eerste semester)

Deze module behandelt onder meer de rol en de aard van het internationale handelsrecht; burgerlijke en commerciële jurisdictie in verschillende Afrikaanse landen (inclusief Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, de Europese Unie, India en het Verenigd Koninkrijk (waar EU-wetgeving niet van toepassing is); de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in verschillende Afrikaanse landen (inclusief Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, de Europese Unie, India en het Verenigd Koninkrijk (waar EU-recht niet van toepassing is) en het Haags Verdrag inzake forumkeuzeovereenkomsten. Deze module wordt gepresenteerd door advocaat Eesa Fredericks en professor Michael Martinek, onze vooraanstaande gastprofessor aan de Universiteit van Saarland, Duitsland.

(ix) Internationaal handelsrecht B (eerste semester)

Onderwerpen die in deze module worden behandeld, zijn onder meer: internationaal privaatrecht van contracten, vrijbrief en eigendom in:

een. nationale rechtssystemen, waaronder die van verschillende Afrikaanse landen (inclusief Zuid-Afrika), Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Rusland, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika.

b. regionale en supranationale instrumenten, waaronder de Rome I-verordening en het Mexico City-verdrag.

c. internationale instrumenten, waaronder de Haagse verkoopverdragen en de Haagse beginselen inzake rechtskeuze in internationale contracten.

Deze module wordt gepresenteerd door professor Jan Neels en professor Michael Martinek, onze vooraanstaande gastprofessor aan de Universiteit van Saarland, Duitsland.

(x) Interpretatie van contracten (eerste semester)

Deze module richt zich op praktische en theoretische aspecten van de interpretatie van contracten. Te onderzoeken onderwerpen omvatten de aard van juridische interpretatie; de relatie tussen de interpretatie van contracten en andere juridische instrumenten; de Bill of Rights en de interpretatie van contracten; toelaatbaarheid van bewijs bij de interpretatie van contracten; regels en vermoedens van interpretatie; vermoedens van materieel recht; de betekenis van contractvoorwaarden; het gebruik van taal in contracten; en de duidelijke taalbeweging en consumentencontracten. Deze module wordt gepresenteerd door professor Daleen Millard.

(xi) Wet op effecten en financiële markten (tweede semester 2019)

De effectenregelgeving onderscheidt zich soms van het vennootschapsrecht omdat het meer een publiekrechtelijk karakter heeft dan het privaatrechtelijke karakter van het vennootschapsrecht. De onderwerpen in deze module zijn effectenmarkten en benaderingen van hun regulering; het regelgevingskader en deelnemers aan financiële markten, waaronder effectenbeurzen en ratingbureaus; aspecten van beleggersbescherming; marktmisbruik; en overnames en fusies. Deze module wordt gepresenteerd door professor Kathleen van der Linde.

(xii) Fiscaal recht: basisprincipes (eerste semester)

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: een inleiding tot belastingwetgeving en belastingconcepten, een overzicht van het Zuid-Afrikaanse belastingstelsel en de Wet op de inkomstenbelasting 58 van 1962, een analyse van de algemene principes voor het bepalen van belastbaar inkomen met bruto-inkomen, vrijstellingen, toegestaan aftrekkingen en geschatte verliezen, een inleiding tot de fiscale behandeling van kapitaaltoelagen en aftrekbaarheid van geschatte verliezen; een grondige analyse van de belastingprincipes die van toepassing zijn op handelsaandelen; een gedetailleerde analyse van de belastingheffing op vennootschappen, met name belasting op dividenden en reorganisatie van ondernemingen; een overzicht van belastingregels die van toepassing zijn op speciale entiteiten, zoals partnerschappen, trusts, kleine ondernemingen en micro-ondernemingen, en een analyse van de achtste bijlage bij de wet op de inkomstenbelasting betreffende de belasting op vermogenswinsten. Deze module wordt gecoördineerd door professor Thabo Legwaila.

(xiii) Verzekeringsrecht

Raadpleeg de verzekeringswetbrochure voor meer informatie.

Lessen of seminars in de aangeleerde modules worden 's avonds op doordeweekse dagen van 18.00 tot 20.00 uur gepresenteerd (één seminar per week per module).

De volgende intake van studenten vindt plaats in februari

  1. Over het algemeen geldt dat studenten als minimale toelatingseis gemiddeld 65% moeten hebben behaald voor de rechtenvakken in hun LLB-diploma.

Beurzen zijn beschikbaar. Studenten die zich voor het eerst registreren in 2018 en hun masterdiploma binnen een periode van twee jaar voltooien, komen in aanmerking voor terugbetaling van hun volledige collegegeld (exclusief het inschrijvingsgeld en de ICT-heffing), onder bepaalde voorwaarden. De faculteit behoudt zich het recht voor om bepaalde modules in een bepaald jaar niet aan te bieden.

Aanmeldingsformulieren en volledige details van de postacademische programma's van de faculteit kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de faculteit:

Mevrouw P Magongoa: Auckland Park Kingsway Campus
Tel: 011 559 3843, e-mail: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law

Registratie en startdata

Registratie begint in januari en lezingen in februari voor zowel Undergraduate en Postgraduate cursus werkprogramma's.

Alle onderzoeksprogramma's voor Masters en PhD's kunnen het hele jaar door registreren.

Einddatum: Academisch begint in januari en eindigt in december. De deadline van het programma wordt bepaald door de duur van het programma.

Laatst bijgewerkt op mrt 2020

Over de school

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Lees meer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Lees Minder